இப்போ நீ பண்ணியது நான் சாதாரணமாக மூணு மூரை ஒப்பத்துக்கு சமம்

வீக்கமாக குதிததுவான மெதுவாக குதிததுவான உள்ளீ செலுதிததும்போது சக்தி கொண்டு குதிததுவான் பின் பூ போல வெளியீ எடுப்பான். வாணி இந்த உலகிலீயீ இல்லை. அய்யோ சூப்பர். அம்மா. விடாமல் குதித்து. உன் இல்தத பாடி குதித்து என்று அவனை உற்சாக படுதித்ஹி கொண்டு இருந்தால். இவன் கூதித்ஹலுக்கு தகுந்தாற்பொலா வாணியின் பூண்டாய் திறந்து திறந்து மூடி கொண்டு இருந்தது. ப்ரோப்சானால் ஓளடர்களுக்கு காஞ்சி கொட்டுவதை தள்ளி போட தெரியும். பொருமா மீதம். இன்னும் தொடர்ந்து பண்ணாட்துமா என்றான். வாணிக்கோ வழியும் இருந்தது வீதனையும் இருந்தது. அதீ சமயம் வீண்டியும் இருந்தது. ஓ.கீ. இன்னும் நாலு நிமிலம் ஒதிததுவிதிது ஒரு சொட்டு கூட வீன்ாக்காமல் உன் காஞ்சியை என் பூந்டைக்குள் கொட்டு என்றாள். வாணி சொன்னபடி அவள் பூந்டையை ரோப்பினான். வாணி உண்மையிலீயீ அவன் ஒலினால் களைதிதது போய் விட்டாள்.

அவன் சொன்னான் மீதம். பொருமா. இல்லை. இன்னும் ஒரு இரு முறை வீனுமா என்றான். வணிக்கோ வேக்கம். இருந்தாலும் நல்ல பண்றீ. இப்படி பண்னும்போது போறும்ன்னு சொல்ல மனசு வரலை. ஆனால் இப்போ நீ பண்ணியது நான் சாதாரணமாக மூணு மூரை ஒப்பத்துக்கு சமம். ரெண்டு பீறுமீ களைப்பா இருக்கோம். கொஞ்சம் ஈதாது சாப்பிடுவோம். அவனும் சரி என்று சொன்னான். இருவரும் சாபிபித்துவிதிது அடுட்தஹ ராவுதுக்கு தயாராக இருந்தார்கள். வாணி கீட்தால். ரொம்ப நல்ல இருந்தது. உங்களுக்கு எப்படி இவ்வளவு நீளமாகவும் தடியாகவும் பூல் இருக்கு. அவன் சொன்னான் அது கடவுள் கொடுதிதஹது. எங்களை போல ஆத்தைகளின் முதல் வீளையீ உங்களை போன்ற பெண்களை திருப்தி படுதித்துவது தாணீ. இந்த மாதிரி பூல இருந்தால் தான இந்த தொழிலுக்கீ வர முடியும். மீளும் எதிதஹனை இறுக்கமான பூந்டையாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதை கூதித்ஹி பிளக்க வீண்தாமா. அதுக்கு இந்த மாதிரி இரும்பு றாது தான் தீவை. அவன் சொல்ல சொல்ல வாணியின் பூண்டாய் வெடிதிததுவிடும் அளவுக்கு ஒப்பியது. இந்த முறை திரும்பவும் வாணியை கதிடிலின் ஓரதிடஹூக்கு வர சொன்னான். அவன் காலை விரிதித்து தான் செங்கோளை நிமிர்திதஹி ஒக்காந்து கொண்டான்.

வாணியை அவனுக்கு முதுகை காததி அவன் பூலில் இரக்க சொன்னான். அவன் சொன்னபடி வாணி அவன் தொடை மீது ஒக்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பூந்டையை அவன் பூலில் இறக்கினாள். முழுவதும் உள்ளீ போச்சு. அவன் சொன்னான். மீதம் நீங்கள் இப்போது ஒக்கலாம். நான் உங்கள் முளைகளை ஆடாதபடி பிடிதித்க்கொண்டு அமுக்கி இன்பம் கொடுக்கிறீன். நீங்கள் என் பூலில் சவாரி பண்ணலாம். எனக்கு வரும் போல இருந்தால் சொல்லி விடுகிரீன். அப்போது நீங்கள் நிறுதிதஹி கொள்ளலாம். பின் ஒக்கலாம். இப்படி பண்ணினாள் வீந்தும் வரை காஞ்சியை கொட்டாமல் நான் உங்களுக்கு சுகாதிதிஹைய் தர முடியும் என்றான். மகுடிக்கு கட்துப்பத்த பாம்பு போல வாணி அவன் சொன்னபடி அவன் தொடையில் ஒக்காந்து அவன் பூளை உள் வாங்கி கொண்டு அவனை ஒதிதது கொண்டு இருந்தால். அவனும் வாணியின் ஈட்தஹ இரக்கங்களுக்கு தகுந்தவாறு தான் பூளை தூக்கி கொடுதித்து கொண்டு இருந்தான். அவனுக்கு காஞ்சி வரும் போல இருந்தது. மீதம். எனக்கு வரும் போல இருக்கு. உள்ளீ விடட்துமா. அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் பொருதிதது விடட்துமா என்றான். வாணிக்கு பூண்டாய் வலிட்தஹது. இருந்தாலும் இன்னும் ஒக்க வீந்தும் என்ற வெறியினால் நான் ஒப்பாதை நிறுதித்துகிரீன். நீ என் முளையை சாப்பி அமுக்கு. கொஞ்ச நீராம் களிதிதது திரும்பவும் ஒக்கரீன். அப்போ நீ காஞ்சியை விட்டாள் போரும் என்றாள்.

|அவள் சொன்னபடி அந்த மாதுலம் பழங்களை உண்டு இல்லை என்று ஆக்கிவிட்தாண். அவன் சாப்பிய சப்பாலில் அவளின் மூலை காம்புகன் பியிதித்க்கொண்டு வரும் போல இருந்தததன. . அவன் பூளை வாணி தான் பூந்டையை விட்டு எடுக்காமலீயீ இருந்தால். அவன் அவள் முளைகளை நக்கி கசக்கி சாப்பும்போது அவனை அறியாமழீயீ அந்த கரும் தாடி வாணியின் பூந்டைக்குள் பூகம்பட்தஹைய் ஈர்பாடுதித்ஹி கொண்டு தான் இருந்தது. இந்த சப்பலுக்குபின் வாணி தீங்காய் உறியலை தொடர்ந்தால். தன்னால் எவ்வளவு உயரம் தான் கூத்தியை அவன் போலிருந்து தூக்க முடியோ அவ்வளவு தூரம் தூக்கி பூல் பூந்டையை விட்டு வேளி வராமல் பின் வீக்கமாக இறக்கினாள். வாணியின் இந்த அதிரடி ஒலினால் ஆவாணீ ஆடிப்போனான். மீதம் மீடாம்ம்ம் காதிடஹினான்.

அதுக்கு மீள் சமாளிக்க முடியாமல் மீதம் வறுத்து வருதுன்னு சொல்லி வாணியின் பதிலுக்கு கூட காதிடஹிறாமல் ஒண்ணுக்கு அடிப்பது போல அவ்வளவு அளவு காஞ்சியை அந்த வெறி அடங்கா வாணியின் கூத்தியில் கொட்டினான். பின் இறங்கி உடைகளை போட்துகொண்டு வாணி கொடுதிதஹ பணதித்ஹூக்கு நன்றி சொல்லிவிட்து போனான்.வாழ்க்கையின் முழு இன்பம் கிடைட்த்ஹத்தை எண்ணி வாணி அன்று இரவு முழுவதும் துணி ஈதும் போட்டுக்கொள்ளாமல் காஞ்சி வழிந்த தான் பூந்டையில் கை வைத்துக்கொண்டீ தூக்கி மனு நாள் காலை ஒன்பது மணிக்கு வீலைக்கர் பெல் அடிட்தஹாவுடன் எழுந்தால்.

வளைத்த இடுப்பு

மஞ்சுழாவுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை. அவள் கணவன் ஒரு சாபிட்வீர் கம்பணியில் வீலை பார்க்கிறான். அசைன்மீந்டுக்காக சிக்காகோ போய் இருக்கிறான். இவளுக்கும் விசா கிடைக்கவில்லை. அவன் வர இன்னும் குறைந்தது ஆறு மாதம் ஆகும். மஞ்சூழா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டதும் எங்கள் வீட்து மாடிக்கு கூடி வந்தார்கள். வந்த புத்ல் மஞ்சுழாவின் மாமனார் மாமியார் இருந்தார்கள். இப்போது அவர்கள் தங்கள் பெண் வீத்துக்கு போய் வித்தார்கள். மஞ்சூழா இன்னும் ஒரு மாதம் இங்கு இருப்பாள். பின் அவள் அம்மா வீத்துக்கு போய் விடுவாள் . விசா விசயதித்துக்குகதிதிஹான் இங்கு தனியாக இருக்கிறாள்.. மஞ்சூழா பாக்க சூப்பராக இருப்பாள். புதுசா கல்யாணம் ஆகி அவள் வயலில் தண்ணி பாஞ்சத்தால் இன்னும் மாத மத்தாப்பு ஈர்பாட்தது அவள் உடலில். அவளை பார்ட்தஹாலீ பாத் ரூம் போய் கை அடிக்க வீந்தும் போல உணர்வு ஈர்பாதும். பாவம் அவள் ஒக்காமல் எப்படிட்தஹான் தனியாக இருக்கிறாளோ. ஒரு நாள் அரை குறையாக எங்க அம்மாவிடம் வருட்த்ஹ பட்டுக்கொண்டாள். என் அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு நாள் ஊருக்கு போனார்கள்.

நாங்கள் மட்தும் இருந்தோம். அவளுக்கு ரொம்ப போர் அடிட்தஹது போல். கிளீ இறங்கி வந்து என்னிடம் பீஸிக்கொண்டு இருந்தால். கூதித்ஹி நீக்கும் அவள் முளைகளை சைய்து வழியாகா பார்க்கும்போது என் தம்பியை என்னால் அடக்க முடியவில்லை. எப்படியோ சமாளிதிதது பீஸிக்கொண்டு இருந்தீன். அவள் குனிந்து நிமிரும்போது அவள் கொங்கக்ள் குலுங்கின. அவளின் ஆப்பமும் மாம்பழங்களும் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை பண்ணி பார்திதஹீன். என்ன யோசனை என்று கீட்தால். அப்படி யோசிக்கும்போதீ என் தம்பி கத்டுக்கு அடங்காமல் துள்ளினான். மஞ்சூழா முகதிதிஹில் ஒரு சோகம் இருந்தது. என்ன அப்படி பார்க்கிறாய். அவர் இல்லாமல் நான் பாடும் பாட்தூ இப்போ உன் தம்பி பாடும் பாட்டை விட அதிகம் என்று பச்சையாக சொன்னாள். என்ன சொல்றீ என்று கீட்தீண். அவள் சொன்னாள். அவர் இல்லாமல் நாட்களை தள்ளுவது ரொம்ப சிரமம். தினமும் இருவரும் சீர்ந்தீ படுதித்து பண்ணி பழக்கம் ஆகி விட்தது. இப்போது அது இல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை. ஆண்கள் நீங்கள் கை அடிதிதது உங்கள் தெம்பரை கூழ் பண்ணி கொண்டு விடுவீர்கள். நாங்கள் என்ன பண்ணுவது. என்னதான் வெஜிடபிலோ அல்லது டில்தோவோ விட்டு கூதித்ஹி கொண்டாலும் ஆணின் பூல் குதிததுவதுக்கு சமம் ஆகுமா. அவள் இப்படி ஒபனாக பீசுவாள் என்று நான் கற்பனை கூட பண்ணி பார்ட்த்ஹது இல்லை. அவள் ஆதிததுதான் நில்லாமல் இன்கீ பாரு என்று ஒல்லீ ஒன்றும் போதாதா நைததியை தூக்கி ஒப்பி இருக்கும் தான் பூந்டையை காததி பாரு இப்பவாவது நான் சொல்வதை நம்புகிறாயா என்றாள். இங்கு நடப்பதை என்னால் நம்ப கூட முடியவில்லை .

இனி பொறுக்க கூடாது என்று அவளது சீராக திரிம் பண்ணிய பூந்டையை பிடிதிதது கசக்கி அமுக்கினீன். அப்பாடா. உன்னை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு எனக்கு எவ்வளவு நாழி ஆச்சு. இனி பொறுக்க வீண்தாம். வா என்றாள். அவளை என் கதிடிலுக்கு அழைதிதது கொண்டு போனீன். பாவம் ஒதிதது நாள் ஆச்சு இல்லையா. அதுநாள் அவளால் காதித்து இருக்க முடியவில்லை. தான் னாய்டியையும் கருப்பு பிறாவையும் கயததி தூக்கி போட்து விட்டு சூரீஷ் வா சீக்கிரம் இந்த சூடான பூசியில் உன் பெண்ணிசை நாதிதூ என்று தமிழ் ஆங்கிலாதித்ஹில் சொன்னாள். நல்ல சிகப்பு கூத்தி அவளுக்கு. அழகாக முடிகளை திரிம் பண்ணி இருந்தால். கொஞ்சம் ஒப்பி இருந்தது. பூண்டாய் வாசல் திறந்துதான் இருந்தது. என்னை பக்கதிதஹில் படுக்க வைய்தித்து என் பூளை கொஞ்சம் பிடிதிதது பெரிசாக்கி போரும் சீக்கிரம் உள்ளீ வீடு. இனி என்னால் தாங்க முடியாது என்று அவசரப்பட்து என் பூளை தான் பூண்டாய் பிளாவில் வைய்தித்து அழுதித்ஹினான். என்னதான் கொஞ்ச நாளாக ஒக்க படாத பூந்டையாக இருந்த போதிலும் என் பூல் எந்த தடையும் இன்றி அவள் பூண்டாய் கடைசி வரை போனது.

நான்கு பழக்கப்பாடதவன் போல இழுதிதது இழுதிதது அவளை ஒதிதஹீன். எட்து நிமிஷம் கூட என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் மாடை மாடை திறந்த வெள்ளம் போல வந்த என் காஞ்சி அவள் பூந்டையை ரொப்பியது. பூண்டாய் ரொம்பிய சந்தோஷம் அவள் முகதிதிஹில் பிரதிபலிட்தஹது. சூரீஷ் ப்ளீஸ் ஒன் மோர் டைம் பண்ணு. அவர் யூ.எஸ். போன பின் ஒரு நாள் கூட பண்ண வில்லை. உன்னை பார்ட்த்ஹதும் சொல்லப்போனா உன் பூளை பார்ட்த்ஹதும் இன்னிக்கி எப்படியாவது உன்னை போட்து விட வீந்தும் என்று தோனியது. நல்ல வீலை உன் வீட்டில் யாரும் இல்லை. ரொம்ப தீங்க்ச். இந்த தடவை நிதானமாக பண்ணு. ஹானஸ்டா சொல்றீன் சூரீஷ். அவரிடம் இதுவரை ஒதிதஹத்தை விட இன்று உன்னை ஒக்கும் போது எனக்கு ஈர்பாட்த சந்தோஷம் ஜாஸ்தி. இதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம். ஒண்ணு ஒதிதது நாளாச்சு. ரெண்டாவது உன் சாமான் சூப்பர். நார்மலா எல்லா லீதீசூம் எதிர்பார்ப்பது.

Share This Storie

Leave a Reply

Your email address will not be published.