இதுக்கப்புறம் நீ எந்த பாம்பு பாத்தாலும் பயம் வராதுடி அம்மா!

இதுக்கப்புறம் நீ எந்த பாம்பு பாத்தாலும் பயம் வராதுடி அம்மா!

Posted on

என் பெருதிதஹ சூதித்ஹில் வைய்தித்ஹு தீய்ட்தஹான். மெல்ல மெல்ல என் மகனின் விரைப்பு ஈறிக் கொண்டீ போனது. என் குந்தி பிளாவில் வைய்தித்ஹு நன்றாக தான் விறைட்தஹ சுன்னியை அழுதித்ஹினான். மீளும் சிறிது நீராதிதஹில் மிகுந்த தைரியம் அடைந்த, என் மகன் என் இடுப்பை பிடிதிதஹு தடவத் தொடங்கினான். அதிர்ந்து போனீன். அக்கம்பக்கம் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் என்ற பயம் கூட இன்றி என் மகன் அவ்வாறு நடந்து கொண்டது எனக்கு மிக அதிர்ச்சியாக இருந்தது. என் மகனின் கைகளை பிடிதிதஹு பலமாக கிள்ளி வீட்தீண்.நல்ல வீலை அதார்க்குள் ஊவார் வந்து விட்தது. இறங்கி வீடு வந்து சீர்ந்தோம். உள்ளீ நுழைந்தவுடன், ஈந்தா அப்படி பொறுக்கிட்த்ஹனமா நடந்துக்கீட்த? நான் உன் அம்மங்கிறது கூடவா மறந்து போச்சு என்று வீதனையுடன் கீட்தீண். என் மகன் தலையை குனிந்தவாறு என்னை மன்னிச்சீதுமா!!! எனக்கு நீ அம்மானமா வந்தது ஞாபகம் வந்துதிச்சு! அதான் அப்படி நடந்துகிட்டீண் என்றான். எனக்கு என்ன பீசுவது என்றீ புரியவில்லை.

தீய் நான் உன் அம்மாதா! அன்னைக்கு நீ வழக்கம் போல லீதிதா வருவீனு நினச்சித் தான் நான் கொஞ்சம் சுதந்திரமா இருந்தீன். அது என் தப்பு தான். ஆனா நீ அதனால இப்படி மாறிப் போவீநு நினைக்கால! எல்லாட்த்ஹையும் மறந்துட்டு, நல்ல பையனா இரு என்று கூறிநீன். என் மகன் ஒன்றும் பீசவில்லை. சரி. நாம் சொன்ன அறிவுரையால் மனம் மாறி விடுவான் என நினைதிதஹு கொண்டு உள் அறைக்கு புடவை மார்றத சென்றீன். புடவாயை அவிழ்தித்ஹு, மாறிறும் சமயம் “”அம்மா”” என்ற குரல் கீட்து திடுக்கிட்டு புடவாயை என் மீள் போர்திததிக் கொண்டு திரும்பிநீன். அங்கீ என் மகன் என் அரை வாசலில் என்னயீ பார்ட்த்ஹபடி நின்றிருந்தான். என்னடா, என்ன ஆச்சு.

நான் சொல்லறததை கீட்து நீ ஒரு நல்ல முடிவு ஏடும்மா! நான் அன்னைக்கு உன்னை அம்மானமா பார்த்ததிலிருந்து உன் நினைப்பாவீ இருக்கீன். எனக்கு நீ வீனும். இது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. நீ வீணா இந்த பூக்கை படிச்சுப் பாரு. இதை படிசித்து ஒரு நல்ல முடிவா எது! எனக்கு உண்ண அம்மானமா பார்க்கணும். ஆசை தீர ஒக்கணும். இது ஒண்ணும் ஊவார், உலகதிதஹில் நடக்காதது இல்ல! நீ நான் சொல்லாரதித்ஹூக்கு ஶம்மதிஸ்Cஹிந்நா, மதியம் நான் வரும் போது, உன் தலைக்ானியை கொண்டு வந்து என் தலைக்ானியோடு சீர்திதஹுப் போது. இல்லீனா நான் இன்னையொட எங்கயாவது கங்காநாத இடதிதிஹூக்கு போயிடூறீன். என்று பொரிந்து தள்ளி விட்டு, பூக்கை என் கையில் தினீட்தஹான். அதீ சமயம் வீட்தைய் விட்டு புயல் வீக்ககதிதஹில் வெளியீறினான். வீக்கிதித்ஹுப் போய் நின்றீன்.

எனக்கு கையும் ஓடவில்லை, காலும் ஓடவில்லை. மிகுந்த குழப்பதிதஹில் ஆழ்ந்தீன்!! என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தாட்தஹளிதிதஹீன். மெல்ல என்னை தீர்ரி கொண்டு, மதிய சமயலை செய்ய ஆரம்பிதிதஹீன். மனம் எல்லாம் குழப்பம். ஒருவாறு வீலாயை முடிதிதஹுக் கொண்டு முன்னறையில் வந்து அமர்ந்தீன். பீன் கார்றில், என்னருக்கீ என் மகன் குடுதிதஹ பூதிதஹகம் படபடாட்திஹது. என்னதான் பூதிதஹாகதிதஹில் இருக்கிறது பார்ப்போமீ!! என்று அதை எடுதித்ஹுப் படிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். அப்பப்பா, என்ன ஒரு கதை. அந்த கதையில் ஒரூ விதவை தாய், தான் மகன் மறிறும் மக்களுடன் வாசிக்கிறாள்!!! தான் காம இசையாய் அடக்க முடியாத தாய்.தான் வீட்து நாயுடன்,உறவு கொள்கிறாள். அதை மகன் பார்திதஹு விடுகிறான். மகன் வெளியில் சொல்லாதிருக்க. தாய் தான் மகனையீ புணர்ந்து விடுகிறாள். தாயின் மூலமீ, மகன் தண்கயாயும் உறவு கொள்கிறான். அதன் பின் அவர்கள் காம கழியாட்தங்கள் என்று கதை போயிற்ரு.

கதையை படிக்க, படிக்க என் பூந்டைக்குள் பூரான் ஊர்வது போல இருந்தது. என் மகன் என்னிடம் காலையில் சொன்னதை யோசிதிதஹுப் பார்திதஹீன். என் மகன் பெர்ர தாயான என்னையீ ஒக்க ஆசைய்ப்துக்கிறான். இதார்க்கு நான் மருட்தஹால், மகன் என்னை விட்டு போய்விடுவான். என் வாழ்வின் அரதிதஹமீ அவன் தான். மாறாக நான் சம்மதிட்த்ஹால், என் மகன் எண்ணுடுநீ இருப்பான். மீளும் என் வாழ்க்கையில் இதுவரை, அனுபவிக்காத காம சுகாதிதிஹைய், என் மகன் மூலமீ அனுபவிக்கும் நிலை. இவ்வாறு தறிகெட்டு என் மனம் அழைப்பாய்ந்தது. இறுதியாக என் மகனின் கழுத்தை சுன்னியை நினைதிதஹுப் பார்திதஹீன். ஒரு முடிவுக்கு வந்தீன். என் தலையணையை எடுதித்ஹு என் ஆசை மகனின் தலையநயுடன் சீர்திதஹு போத்தீண்.

சர்ரு நீராதிதஹில் என் ஆசை மகன் வீடு வந்து சீர்ந்தான். வந்தவன் நீறாக டைனிங் தீப்பிளில் அமர்ந்து தாணீ எடுதித்ஹு போட்து சாப்பிட ஆஅரம்Pஇத்தாந். அவன் நான் தலையனாயை எடுதித்ஹு ஒன்றாக எடுதித்ஹுப்போட்தததை கவனிக்கவில்லை. சாபிபித்துக் கொண்டிருந்தவன், தண்ணீர் எடுக்க வந்தவன் கண்களில் பட்தது தலையனைகள். அவ்வளவுதான், பாதியிலீ கையை கழுவிக் கொண்டு கண்களில் காமம் மின்ன, என்னருக்கீ வந்தான். எனக்கு அதை கண்டதும் நாக்கெல்லாம் உலர்ந்து போயிற்ரு. மெல்ல என்னருக்கீ வந்தவன், என் தொழில் கை போத்தாண். எனக்கூ ஒரு மாதிரி குறுகுறு என இருந்தது. பட்தபகலில் அதுவும் வீட்டின் முன்னரயில், என் மகன் என்னை தோட்தததும், எனக்கு மிகுந்த வேக்கம் உண்டாயிற்று. மெல்ல.

அவனிடம், தீய் கண்ணா!! எனக்கு ஒரு மாதிரி வேக்கமா இருக்கு! வா நாம பெடறூமுக்கு போயிடலாம் என அழைதிதஹீன். நான் முதலில் படுக்கை அறைக்கு சென்று படுக்கையில் படுதித்ஹு வீட்தீண். என் ஆசை மகன் மூங்காதவை சாதித்ஹிவிட்து படுக்கைரையில் நுழைந்தான். எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்தது. கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டீன். என் மகன் படுக்கையாறையை தாள் போதூம் ஒளி கீட்டததும், எனக்கு பூந்டையில் காம நீர் பொங்கியது. நான் பெர்ர மகன் என்னை ஆசயுடன் தொடப்போவதை எதிர்பார்திதஹு, கண்கள் மூடி காதித்ஹிருந்தீன். ஆனால் ஒன்றும் நடக்கவில்லை. மெல்ல கண்களை திறந்து பார்திதஹீன். என் மகன் வெறும் ஜாத்தியுடன் நான் படுதித்ஹு கிடந்த அழகை வெறியுடன் பார்தித்துகொண்டிருந்தான். புடவாயை அவிழ்க்கும் முன்னறீ.

இந்த பார்வை பார்ப்பவன், என்னை அம்மானமாக பார்ட்தஹால் உண்டு, இல்லை என்று ஆக்கி விடுவான் போலிருக்கிறதீ என நினைதிதஹுக் கொண்டீன். என் மகனின் சுன்ணி அவன் ஜாத்திக்குள் புதைதித்ூக் கோண்டுருண்தது. அதை பார்க்க, பார்க்க எனக்கு உடம்பிபு எல்லாம் சிலிர்ட்தஹது. மெல்ல என் மகனிடம், கண்ணா!! லைட்தா ஆப் பண்ணிடு!! எனக்கு கூசசமா இருக்கு என கூறிநீன். என் ஆசை மகன், லைடா ஆப் பண்ணி விதிதூ, இரவு விளக்கை மட்தும் போத்தாண். மெல்ல என்னருக்கீ படுக்கையில் வந்தவன் என் நேர்ரியில் முதிததமிட்தாண். என் ஆசை மகனின் முதல் காம முதிததம். மெல்ல என் கழுதித்ஹில் தான் முககதிதிஹைய் புதைதிதஹு வெறியுடன் முதிததமிட்தாண். அதுவரை அமைதியாக இருந்த என் பெண்மை விழிதிதஹுக் கொண்டது. நானும் என் மகனை ஆசயுடன் அனைதிதஹீன். என் மகன் மெல்ல என் முந்தானாயை விளக்கி, என் மாதர்ட்தஹ காய்களை ஜோக்கேதடுதான் பிசையா ஆஅரம்Pஇத்தாந். எனக்கு ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் துடிக்க ஆரம்பிட்தஹது. தீதீரென ஆவீசம் வந்தவன் போல என் மகன், என் புடவாயை கலார்றி போத்தாண். இப்போது வெறும் பாவாடை, ஜாக்காட்டுதான் மட்தும் நான் இருந்தீன்.

மெல்ல என் கனிந்த உதடுகளை தான் உதடுகளால் கவ்வி சுவைக்க ஆஅரம்Pஇத்தாந். தான் நாக்கை என் வாயினுள் விட்டு துழாவினான். நானும் மிகுந்த வெறியில் என் மகனின் எச்சிலை பருகிநீன். மெல்ல என் உடைகளை ஒவ்வொன்றாக கலைய முர்பாத்தாண் என் மகன். முதலில் என் ஜாக்கட்தைய் கலார்றி தூரப்போத்தாண். அன்று நான் புரா அணிந்திரிக்கவில்லை. என் மகன் கலட்டியதும் என் மார்பக்ங்கள் இரண்டும் துள்ளி குதீதித்ஹு, என் மகனின் முகதிதிஹில் மோதியது. என் ஒரு மார்பகட்தஹைய் தான் வாயில் அப்படியீ கவ்வி கொண்டான் என் மகன். வெறித்தானமாக என் காயை சாப்பிய அதீ வீளையில். என் மகனின் கைகள் என் இன்னொரு காயை படாதபாதுபடுதித்ஹியது.நன்றாக என் மூலை காம்பை கவ்வி சுவைட்தஹான் என் மகன்.

நானும் ம்ம்ம்ம்ம்ம், ஏயாய, ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் , ஆஆஆ என்று ஆநதிதஹியபடி என் மகன் தரும் சுகாதிதிஹைய் அனுபவிதிதஹீன். என் காயை நன்றாக பிசைந்து வீட்தாண் என் ஆசை மகன். மெல்ல, மெல்ல என் காயை சாப்பி என்னை கோதி நிலைக்கு கொண்டு வந்தான். நன்றாக என் காயை சாப்பி, கசக்கி, அனுபவிட்தஹ என் மகன், மெல்ல என் பாவாதயை மீழீரிறிநான். என் மகனின் கசக்கள் வீளையில் என் பூண்டாய் காம நீரால் ததும்பி வழிந்தது. ஆசயுடன் என் மயிர் அடர்ந்த பூண்டாய் மீட்தைய், ஆவலுடன் கண்களால் பருகினான். நான் பெர்ர மகனிடமீ என் பூன்தாயை காததியபடி படுதிதிஹிருந்தீன். என் மகனும் அதார்க்கு மீள் தாங்க முடியாதவனாக, தான் ஜாத்தியை கலார்றிநான்.அப்பப்பா!!!என் மகனின் சுன்னியை முதன் முதலில் பக்கதிதஹில் நன்றாக பார்ட்த்ஹதும் எனக்கு மூச்சீ நின்று விடும் போல் ஆகிவிட்தது. என் மகனின்சு.

ன்ணி, நன்றாக நீண்டு, பருமனாக கழுத்தை சுன்ணி போல காட்சி அளிட்தஹது. எனக்கு என் மகனின் சுன்னியை பார்ட்த்ஹதும் உடம்பிபெல்லாம் சிலிர்ட்தஹது. என் ஆசை மகனோ காரியதிதஹில் கண்ணாயிருந்தான். மெல்ல என் கால்களை அகட்தநான். நானும் என் பெருதிதஹ தொடைக்களை அகடட என் பூன்தாயை நன்றாக என் ஆசை மகனுக்கு காட்டிநீன். என் மகன் மெல்ல தான் பருட்த்ஹ சுன்னியை என் பூண்டாய் மீட்தில் வைய்தித்ஹு தீய்ட்தஹான். எனக்கு கரண்ட் ஷாக் அடிட்தஹது போல தூக்கி போட்தது. சர்ரு நீராம் தான் சுன்னியை, என் பூந்டையில் எல்லா இடங்களிலும் தீய்ட்தஹவன், தான் சுன்னியின் முனை பகுதியை என் யோனி வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுதித்ஹினான்.